Informace k opětovnému nástupu do škol od 30.11. 2020

Vážení rodiče,

na základě informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a 9. tříd.

Žákům 6. – 8. tříd bude nastavena rotační výuka (střídání tříd po týdnu). V týdnu od 30. 11. budou mít třídy 6. B, 7. B, 8. B prezenční výuku ve škole a třídy 6. A, 7. A, 8. A distanční výuku podle nového rozvrhu.

Od 30. 11. 2020 jsou nastavena následující pravidla, která je nutné dodržovat:

 • do ZŠ mohou chodit pouze úplně zdraví žáci;
 • nikdo s příznaky COVID-19 nesmí do školy vstoupit (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest);
 • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole kromě stravování;
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je povinností zákonného zástupce informovat třídního učitele prostřednictvím e-mailu;
 • výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná, vyučující budou za příznivého počasí zařazovat pobyt venku - vycházky, dále se budou zaměřovat na zdravovědu a poskytování první pomoci; 
 • je zakázán zpěv, HV bude zaměřena na ostatní činnosti;
 • vstup třetích osob do budovy školy je možný pouze v důvodných případech.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • ranní družina na Sokolovské nebude realizována;
 • družina na Pražské je poskytována ve standardním režimu 6.30 – 16. 30 hodin pro žáky 1. – 3. třídy, za příznivého počasí bude zaměřená také na venkovní aktivity v areálu školy;
 • 1. A – ranní i odpolední družina dolní třída pavilon B;
 • 2. A a 2. B – ranní družina třída 2. A pavilon C, odpolední družina Tvořivě badatelská učebna;
 • 3. A – ranní i odpolední družina 3. A třída pavilon B;
 • 4. A a 4. B – ranní družina nebude realizována, odpolední družina na Sokolovské bude do 15. 30 hodin Po, Út, Čt, Pá, ve středu ŠD není realizována;
 • vyzvedávání ze ŠD na Sokolovské: - dítě, které chodí do ŠD, vyzvedává rodič do 15.30 hodin, telefonicky kontaktuje vychovatelku ŠD a vyčká před budovou školy, až dítě přijde;
 • pokud dítě bude ze ŠD odcházet samostatně, musí být dodáno škole (vychovatelce ŠD paní J. Valíkové) písemné oznámení od zákonného zástupce.

PŘED ŠKOLOU PRAŽSKÁ

 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, dodržování odstupů 2 metry;
 • žáci se mohou shromažďovat pouze ve skupinách v rámci své třídy;
 • zákonný zástupce dítěte bude přivádět svoje dítě k hlavnímu vchodu budovy školy pavilonu B nebo C, kde zazvoní a vyčká příchodu pedagogického pracovníka školy, který dítě převezme.

PŘED ŠKOLOU SOKOLOVSKÁ

 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů 2 metry;
 • žáci se mohou shromažďovat pouze ve skupinách v rámci své třídy;
 • zákonný zástupce dítěte může přivádět svoje dítě jen hlavnímu vchodu budovy školy;
 • žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník školy, který je odvede do šatny a následně do třídy;
 • žáci vstupují do budovy školy podle následujícího harmonogramu (prosíme o dochvilnost):
  • 7:20 – 7:25 hodin – 4. B
  • 7:25 – 7:30 hodin - 5. A
  • 7:30 – 7:35 hodin – 8. B / 7. A
  • 7:35 – 7:40 hodin – 6. B / 6. A
  • 7:40 – 7:45 hodin – 7. B / 8. A
  • 7:45 – 7:50 hodin – 9. A, 9. B
 • V případě, že dojíždějící žáci jednotlivých tříd z důvodu příjezdů autobusů nestihnou čas vstupu určený pro jejich třídu, připojí se k nejbližší třídě v jiný čas a oznámí to pověřenému zaměstnanci školy, který koordinuje daný den vstup do budovy.
 • Pokud mají třídy nultou vyučovací hodinu (v 7:05 hodin) budou o harmonogramu vstupu do budovy informováni při návratu do školy třídním učitelem. Harmonogram bude zapsán do školního diáře.

VE ŠKOLE

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům;
 • u vchodu do školy je umístěn hygienický panel s dezinfekcí, kterou je nutné aplikovat po příchodu do školy;
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky;
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení;
 • při přesunech, pohybu na chodbách, návštěvě toalet je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.

VE TŘÍDĚ

 • žáci si pravidelně dezinfikují a myjí ruce (pokud je to možné);
 • při sejmutí roušky žák sedí a ukládá si ji do sáčku (v případě konzumace jídla a pití);
 • každou hodinu bude zajištěno větrání tříd v polovině vyučovací hodiny a o přestávce min. na 5 minut;
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • pravidla pro poskytování školního stravování budou nastavena v souladu s pokynem MŠMT;
 • obědy budou mít automaticky nahlášené všichni žáci, kteří se stravují ve ŠJ a budou mít v daném týdnu prezenční výuku ve škole, pokud nebudete chtít obědy ve ŠJ, je nutné si je odhlásit:
  • Sokolovská: tel. 461541348 nebo e-mail: re@gy.svitavy.cz;
  • Pražská: tel. 461 533 455 nebo e-mail: ij@svitavy.cz;
 • obědy pro žáky 6. – 8. třídy, kteří jsou v daném týdnu vzděláváni distančně, si zajišťuje zákonný zástupce, viz kontakty;
 • harmonogram výdeje obědů na Sokolovské pro jednotlivé třídy bude upřesněn v průběhu tohoto týdne po domluvě s vedením gymnázia.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PRAŽSKÁ

 • dítě, které se nestravuje, po ukončení výuky odchází domů, rodič čeká na dítě před vchodem do budovy školy;
 • dítě, které se stravuje, ale nechodí do ŠD, po obědě odchází domů, rodič čeká na dítě před vchodem do budovy školy;
 • dítě, které chodí do ŠD, vyzvedává rodič do 16.30 hodin, zazvoní na zvonek před budovou školy a vyčká, až dítě přijde;
 • pokud dítě bude odcházet samostatně, musí být dodáno škole (TU) písemné oznámení od zákonného zástupce.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • Mikulášská besídka bude zajištěna pouze pro děti na Pražské zaměstnanci školy;
 • tradiční vánoční dílny nebudou vzhledem k epidemiologické situaci realizovány;
 • o třídních vánočních besídkách budou žáci informováni třídním učitelem;
 • plavání 1. – 2. třída je momentálně zakázáno, pokud nastane změna, budou zákonní zástupci informováni, budeme čekat na pokyny z plavecké školy;
 • synchronní online výuku budou mít zajištěnou pouze třídy, kterým nebude umožněna prezenční výuka ve škole;
 • distanční výuka je nastavena v souladu se Školním manuálem distanční výuky, který byl zaslán všem žákům a zákonným zástupcům v září 2020 a je platný;
 • využití on-line vzdělávacích nástrojů v prezenčním vzdělávání se řídí pravidly nastavenými ve Školním manuálu distanční výuky;
 • v případě nejasností kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Alena Vašáková