You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

NÁZEV PROJEKTU

EU peníze školám

ROZPOČET PROJEKTU

1 467 103 Kč

DOBA REALIZACE PROJEKTU

01.09.2010 - 28.02.2013

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.


KLÍČOVÉ AKTIVITY
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických  pracovníků.

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k  individualizaci výuky v této oblasti

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických  pracovníků.

 • Individualizace výuky cizích jazyků

Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.

 • Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků v ČR

Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.

 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

SHRNUTÍ PROJEKTU

K 31. 08. 2011 bylo vytvořeno 209 šablon z těchto vzdělávacích oblastí:

 • Člověk a jeho svět
 • Matematika 1. - 5. ročník
 • Český jazyk 1. - 5. ročník
 • Český jazyk 6. - 9. ročník
 • Tělesná výchova
 • Anglický jazyk 1. - 5. ročník
 • Cizí jazyk 6. - 9. ročník (Ruský jazyk, Německý jazyk)
 • Anglický jazyk 6. - 9. ročník
 • Matematika 6. - 9. ročník
 • Dějepis a dramatická výchova 1. - 9. ročník
 • Školní družina 1. - 3. ročník

K 31. 08. 2011 bylo vytvořeno 144 šablon ze vzdělávací oblasti Přírodní vědy (Chemie, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Globální výchova)

Vyučující absolvovali v rámci projektu :

 • roční jazykový kurz Anglického jazyka
 • školení Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve vyučovacích předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda (1. stupeň)

V rámci projektu byly zakoupeny 4 interaktivní tabule, nové mikroskopy, interaktivní učebnice a další pomůcky pro výuku.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy