Sportovní výchova

Po domluvě s TJ Svitavy byl od 1. 9. 2016 vytvořen nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova (SV), který reflektuje potřeby kvalitních sportovních tréninků sportovně založených dětí. Maximální počet žáků zapsaných do tohoto předmětu je 24. Zapojit se mohou žáci 1. – 9. ročníku. Nezbytná je komunikace s TJ Svitavy a školy, která je zajištěna především prostřednictvím vyučujících předmětu Sportovní výchova a trenérů jednotlivých oddílů zapsaných žáků. Podpora sportovních aktivit žáků školy je nedílnou součástí primární prevence rizikového chování. Náklady na výuku jsou financovány z rozpočtu Města Svitavy, což je také podmínkou jeho realizace v daném školním roce.

Nepovinný předmět Sportovní výchova (SV) pro žáky 2. – 9. ročníku je realizován s časovou dotací 3 hodiny týdně, je veden vyučujícím TV školy. Pro žáky 4. a 5. tříd jsou určeny dvě hodiny týdě a pro žáky 6. - 9. tříd jedna hodina týdně.

Předmět je zaměřen na celkovou sportovní všestrannou průpravu žáků, tzn. že je vhodný jako podpůrný předmět pro všechny druhy sportů. Přihlášky žáci odevzdají nejpozději do 10. 9. 2020 třídnímu učiteli. Docházka do tohoto předmětu je po přihlášení povinná, jeho hodnocení bude součástí vysvědčení a případná absence musí být řádně omluvena v souladu se Školním řádem.