Inkluze ve Svitavách

Reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000230

Anotace projektu:

Inkluze ve Svitavách je společným projektem všech 6 základních škol ve městě a klade si za cíl koordinovaným postupem vytvořit v každé škole podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáků. Projekt rozšiřuje personální složení týmů pedagogů o nové odborné i podpůrné pozice, rozvíjí spolupráci s rodinami znevýhodněných žáků, vytváří platformy pro užší spolupráci škol mezi sebou při společném vzdělávání i metodických schůzkách a v neposlední řadě seznamuje širší veřejnost ve městě s principy inkluze.