You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 má vnitřním předpisem upraveny postupy při aplikaci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a vytvořen vnitřní oznamovací systém. Ochranu oznamovatelů pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy, Sokolovská 1 (dále i „povinný subjekt“) zajišťuje na základě uzavřené smlouvy město Svitavy.

Oznámení lze příslušné osobě/zástupci příslušné osoby podat:

  • ústně u pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, v době její nepřítomnosti u interní auditorky. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  • písemně na adresu Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do uzamykatelné schránky s označením „Whistleblowing“ v zádveří budovy „A“ Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy,
  • telefonicky na telefonním čísle 461 550 307, telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@svitavy.cz,
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

O přijetí oznámení bude oznamovatel ve lhůtě do 7 dnů vyrozuměn, ledaže by výslovně požádal, že vyrozuměn být nechce nebo pokud by tím vyšla najevo jeho totožnost. O výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních bude oznamovatel informován do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu zákona, bezodkladně o tom vyrozumí oznamovatele.

Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona stejně jako oznámení osob, které pro Základní školu a mateřkou školu Svitavy, Sokolovská 1 nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy